Fort Wayne Allen County Department of Health

Main Office
1 E. Main St., 5th Floor
Fort Wayne, IN 46802
Phone: (260) 449-7561
Fax: (260) 427-1391 
Hours: 8 a.m. to 5 p.m., M-F 

Map to Office

 

 

Infectious Disease Center
2040 S. Calhoun St.
Fort Wayne, IN 46802
Phone: (260) 449-7920
Fax: (260) 449-3813
Hours: 8 a.m. to 5 p.m., M-F 

Map to Office

 

 

Vector Control & Environmental Services                   
2242 Carroll Road                                                           
Fort Wayne, IN 46818
Phone: (260) 449-7459
Fax: (260) 449-7460
Hours: 8 a.m. to 5 p.m., M-F

Map to Office

 

 

                       

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *